Skip to content

Corporate communication

Kommunikationsrådgivning för företag och organisationer. För att nå era mål behöver kommunikationen vara skarp och tydlig. Man behöver förstå behoven hos olika intressenter som kunder, anställda, aktieägare, allmänhet och myndigheter och matcha dem med era egna mål. Vad vill ni att de ska göra och veta? Men även om målgruppernas behov kan vara olika, måste företagets kärnbudskap vara något som går hem hos alla. Carrara hjälper dig att bygga hållbar budskap som kan utvecklas över tid och i relation till olika behov. Carrara är specialiserat på finansiell kommunikation, investor relations, media relationer, corporate communication, change communication och krishantering.

Investerarrelationer – att förtjäna förtroendet på aktiemarknaden

Framgångsrik IR handlar om att skapa förtroende för ett bolag på börsen. Det är viktigt att vara transparent och tillgänglig och hjälpa investerareoch analytiker att göra sitt jobb bra.

Bra IR bör ge ”rätt pris” för aktien på lång sikt. Internt i bolaget handlar det om att hjälpa styrelsen och ledningen att trivas i sin kommunikation med aktiemarknaden. Att bygga en berättelse och konsekvent följa upp.

Investor relations som interimslösning eller på konsultbasis

Carrara utför investor relations-tjänster för börsnoterade företag eller företag på väg till börsen genom interimslösning eller i form av konsulttjänster. Carrara har också rådgivning till ledningar och styrelser inför börsintroduktioner eller i börsnoterad miljö. Tjänsterna handlar om indirekta och direkta kontakter och information till investerare och analytiker, strategi och taktik samt att bygga bolagets equity story. Deltagande och rådgivning före investerarmöten, skrivande, redigering och rådgivning i samband med finansiella rapporter, presentationer och pressmeddelanden.

Kommunikation enligt MAR

Vad betraktas som Insiderinformation och vad är inte? Dessa frågor är komplexa och kräver mycket diskussion och dokumentation. Varje företag måste hitta sin egen väg, men också läsa av marknadens reaktioner. Carrara guidar sina kunder på detta område som diskussionspartner eller mer aktivt genom att föra dokumentation eller insiderloggböcker. Ibland stöttar Carrara i kommunikationen med Finansinspektionen eller NASDAQ:s övervakningsteam om det behövs.

Sätta upp investor relations-processer inför en börsintroduktion

Det finns många områden som måste åtgärdas inför att ett företag börsnoteras. Därefter är också varje moment under det första året som noterat bolag nytt för de flesta inblandade. De processer och rutiner som behöver finnas på plats innan notering är till exempel en setup för distribution av pressmeddelanden, insiderloggboksrutiner, en IR-webbplats och insider- och kommunikationspolicyer. Carrara har lång erfarenhet och nätverket för att uppfylla alla nödvändiga steg för att göra listningsprocessen smidig och korrekt och se till att man uppfyller alla relevanta regler och förordningar. Carrara coachar ledningen och styrelsen för att utföra sina åtaganden på ett effektivt och övertygande sätt.

Innehåll i IPO-kommunikation – equity storyn

Skapa en stark storyline i presentationer, prospekt, möten och pressmeddelanden i samarbete med banker, advokatbyråer och bolagets ledning. Vi värnar om ett starkt och öppet samarbete med alla involverade parter. Det är viktigt att beskriva bolagets historia, nutid och framtid, den totala marknadsutvecklingen och företagets styrkor och risker på ett sätt som är tydligt och pedagogiskt. De flesta investerare vill verkligen förstå affärslogiken och kundernas drivkraft på djupet för att lita på budskapen.

Finansiell kommunikation under året i ett börsnoterat bolag

Under räkenskapsåret i ett börsnoterat bolag händer det mycket återkommande år från år. Det finns kvartalsrapporter inklusive presentationer, telefonkonferenser och investerarmöten. Roadshows eller en kapitalmarknadsdag? Där finns också bokslutsrapport och årsredovisningen. Kanske en hållbarhetsrapport? Sedan kommer oftast årsstämman. Valberedningen bildas och under ett år inträffar också andra händelser som förvärv, nya ordrar, nyanställningar i koncernledningen eller nyinvalda styrelseledamöter. Ibland får någon sparken.

Carrara har stor erfarenhet från alla dessa evenemang och hjälper företag med praktiskt stöd, rådgivning och coaching, upphandlingar och skrivande.

Kommunicera med styrelsen

Carrara medverkar ofta vid styrelsemöten och revisionsutskottsmöten, skriver protokoll och diskuterar budskap i rapporter och pressmeddelanden.

Sammanfattningar av IR-aktiviteter rapporteras till ledningen och styrelsen.

Uppföljning av bolagets ägande via ägartjänster, inklusive viktiga köp eller försäljningar. Uppdaterar styrelsen och ledningen med nyheter som är relevanta för bolaget, dess aktier och andra jämförbara bolag.

Medierelationer

Carrara hjälper företag att kommunicera med media. Analysera situationen och utveckla strategier, taktik och budskap. Ibland är det proaktiva budskap som Carrara hjälper till att formulera och få ut i rätt kanaler, ibland handlar det om planerad reaktiv hantering av svåra situationer. Det handlar om att förstå i vilken kontext företaget och dess budskap kommer ut, i vilka debatter med vem och var man bäst kommer fram. Carrara sköter ofta kontakter med medier för att förmedla budskap/artiklar /svara på frågor.

Medieutbildning

Carrara har erfarenhet från journalistik både från TV och skrivna medier. Carrara kommer att träna er att vara bekväma i dessa situationer och hur man bäst får fram de nödvändiga budskapen.

Krishantering

Carrara har lång erfarenhet av krishantering och kommunikation i kris. Vi stöttar ledningar och styrelser i samband med olika typer av förtroendekriser. Det kan handla såväl om utarbetande av krisplaner och träning inför eventuella kriser som praktisk ledning och genomförande när det hettat till.