Skip to content

Coaching, Mentorskap och Change management

Våra certifierade coacher (CTI) har en bred flora av verktyg för coaching och mentorskap, stor erfarenhet från olika branscher liksom offentlig sektor. Vi är och har varit verksamma både operativt och som konsulter på olika nivåer i företag: styrelse, koncernledning och andra nivåer. Kombinationen av denna erfarenhet och coaching-kompetens garanterar framgångsrik och affärsmässig Change management med mänskligt beteende som en viktig komponent.

Ledarskaps- och organisationsutveckling

Carrara utvecklar skräddarsydda ledarskaps- och utvecklingsprogram med utgångspunkt i organisationens faktiska behov och alltid med affärsnyttan som bas. När det efterfrågas genomför vi workshops med styrelser, ledningsgrupper och andra funktioner och grupper. All ledarskaps- och organisationsutveckling utgår från organisationens struktur, mission, vision och värderingar och hur de samspelar.

Marknadsanalys och internationell expansion​

  • Kvalitativ och kvantitativ analys
  • Inträdesbarriärer
  • Kulturella skillnader
  • Marknadspotential

Vi hjälper företag att förbereda sig inför internationell expansion och tillväxt genom att välja rätt marknader och förstå dem i grunden. Det följs upp genom att formulera en ”market entry strategy” och stöd i att identifiera eventuella partners.